Tag Archives: สมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว

By | March 7, 2018
March 7, 2018 สมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว (Desperate Housewives)

มาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยวเป็นเรื่องราวของกลุ่มแม่บ้านของย่านชานเมืองที่มีชื่อว่า ถนนวิสทีเรีย เลน ในเมืองแฟร์วิว ซึ่งเป็นสถานที่ถูกสมมุติขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่พักอาศัยของกลุ่มนักแสดงนำในเรื่อง

Read More   ⟩