Tag Archives: ซีรีส์อาชญากรรม

By | July 24, 2018
July 24, 2018 Breaking Bad

ซีรีส์แนวอาชญากรรมเรื่องราวของครอบครัว วอลเตอร์ ไวท์ ครูสอนวิชาเคมีโรงเรียนมัธยมปลายผู้ที่เป็นโรคมะเร็งปอดระยะที่ 3

Read More   ⟩